Quản Nhiệm - Senior Pastor: Mục sư Nguyễn Đăng Minh
Điện thoại - Phone: (562) 298-0152 (714) 781-9716 
Nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, xin dùng địa chỉ bưu điện (Should you have any question, you may contact us at): 2550 W. Orange Ave., Anaheim, CA 92804, U.S.A.